Våra stadgar

Här kan du ta del av stadgarna för föreningen Scenkonstnärerna

Stadgar för föreningen Scenkonstnärerna

Antagna på konstituerande möte den 2017-03-31

1§ SYFTE

Scenkonstnärerna är en ideell förening med säte i Knivsta kommun. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har till syfte att bedriva teaterverksamhet med medverkan av både amatörer och professionella, verka för konstnärlig yttrandefrihet, demokratiska arbetsformer och erbjuda ett alternativ till en kommersialiserad kultur.
Scenkonstnärerna vill arbeta för en bred teaterverksamhet och sam­verka med andra kulturformer.

2§ MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en, enskild eller förening, som instämmer och verkar i föreningens syfte.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

3§ MEDLEMSAVGIFTER

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.

4§ ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före årsmötet på sätt som styrelsen beslutar. Varje närvarande medlem som betalat sin medlemsavgift äger vid omröstning en röst. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val av kandidater, då det vid lika röstetal ska avgöras genom lottning.

5§ FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall för att kunna behandlas ha kommit in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

6§ FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten – utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verk­samheten kräver. Vid sådant möte får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmöte.

7§ EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslu­tar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelsen skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

8§ STYRELSEN

Årsmötet utser föreningens styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandat­period. I styrelsen bör så långt det är möjligt ingå en person från varje fast arbetsgrupp i föreningen. Tillfälliga projektgrupper och produktionsgrupper skall ha möjlighet att adjungera en representant till styrelsemötena.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksam­heten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.

På styrelsens sammanträden har alla medlemmar närvarorätt.

9§ ARBETSPLAN OCH BUDGET

För varje verksamhetsperiod skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.

10§ EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION

Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1-31/12). Kassören upp­rättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse, och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberät­telse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig.

11§ STÖDVERKSAMHET

Formerna för stödverksamhet till föreningen beslutas på års­möte. Stödpersoner har rätt att delta i föreningens kursutbud, köpa förtursbiljetter, verka som biljettombud mm. Stödpersoner är inte medlemmar i föreningen.

12§ STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten.

13§ UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst; 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan.

Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.

Skicka brev

Häradsvägen 3G, 741 42 Knivsta

Kontakta oss

(+46) 0734-60 33 51

Maila oss

hej@scenkonstnarerna.se

Scenkonstnärerna - Teater, musik och scenkonst!